ΝΟΜΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ HELLAS LIBERTY ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


TO HELLAS LIBERTY ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Λύση στα προβλήματα αξιοποίησης ως πλωτού μουσείου στο τελευταίο «Liberty» που έχει έρθει στη χώρα μας με πρωτοβουλία Ελλήνων εφοπλιστών επιδιώκει να δώσει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη. Με την τροπολογία του ΥΠΟΙΑΝ επιδιώκεται να καλυφθεί ένα νομικό κενό που υπήρχε και εμπόδιζε την αξιοποίησή του.

Τo «SS Hellas Liberty» με το προηγούμενο όνομά του «Arthur M. Huddell» είναι ένα από τρία τελευταία εναπομείναντα πλοία αυτού του τύπου και δόθηκε στη χώρα μας από την αμερικανική κυβέρνηση ύστερα από πολύχρονες προσπάθειες των Ελληνοαμερικανών γερουσιαστών Λεωνίδα Ραπτάκη και Δημήτριου Γιάνναρου καθώς και του Ελληνα εφοπλιστή Σπύρου Πολέμη. Το «Liberty» έφθασε ρυμουλκούμενο στο λιμάνι του Πειραιά, στις 11 Ιανουαρίου του 2009.

Οι προσπάθειες ξεκίνησαν το 2005 και καρποφόρησαν επίσημα τον Ιούνιο του 2008 με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν ο τότε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιώργος Βουλγαράκης και ο Αμερικανός ομόλογός του, Sean Connaughton. Παρόντες στη διαδικασία ήταν τότε, και οι εκ των πρωτεργατών της προσπάθειας: οι εφοπλιστές καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και Σπύρος Πολέμης και ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής, Λεωνίδας Ραπτάκης.

Νωρίτερα το θέμα είχε τεθεί επισήμως στην αμερικάνικη κυβέρνηση από τον προηγούμενο υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη. Τον Ιούνιο του 2006 το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε ειδικό νόμο για παραχώρηση του πλοίου στην Ελλάδα με τη μορφή δωρεάς.

Την ημέρα υπογραφής του μνημονίου ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος που ανέλαβε και το μεγαλύτερο βάρος μετασκευής του πλοίου σε μουσείο (ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατ. δολ.) ξεκαθάρισε με δυο κουβέντες τη σημασία των «Liberty» για την ελληνική ναυτιλία. «Εάν δεν υπήρχαν τα «Liberty», η Ελλάδα δεν θα είχε την προκοπή που είχε στη ναυτιλία». Ο Σπύρος Πολέμης είχε χαρακτηρίσει τη στιγμή υπογραφής του μνημονίου «συγκινητική στιγμή για την Ελλάδα αλλά και για την Αμερική».

Τα βασικά σημεία

Ειδικότερα η τροπολογία με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης πλωτών μουσείων ή εκθεμάτων δωρεάς προς το ελληνικό Δημόσιο» προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. Εμπορικά πλοία ιστορικής σημασίας, που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς εκ μέρους κυβερνήσεων ξένων κρατών ή ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, προς το ελληνικό Δημόσιο, για να χρησιμοποιηθούν ως πλωτά μουσεία ή εκθέματα, περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου/υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το χρόνο κατάρτισης του σχετικού συμβολαίου δωρεάς, που έχει υπογραφεί από τον υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Η εγγραφή πλοίων της προηγούμενης παραγράφου στα ελληνικά νηολόγια, καθώς και η διαγραφή τους από αυτά σε περίπτωση διάλυσης ή ανακύκλωσής τους στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, πραγματοποιείται με αίτηση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εγγραφή, όπως και για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής του πλοίου υπό ελληνική σημαία, δεν καταβάλλονται φόροι, εισφορές, τέλη ή δασμοί, ούτε απαιτείται διασάφηση εισαγωγής ή άλλες διατυπώσεις, πλην της έκδοσης εγγράφου εθνικότητας και διορισμού αντικλήτου, αφού προηγηθεί η έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρησης.

3. Η κυριότητα του πλοίου δεν δύναται να μεταβιβασθεί σε οποιονδήποτε τρίτο. Επιτρέπεται η παραχώρηση του πλοίου στο Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (ΙΙΕΝ), που συστήθηκε με το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α΄ 204) ή σε άλλο φορέα που τελεί υπό την άμεση εποπτεία του ελληνικού Δημοσίου, αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία του ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος, ύστερα από έγκριση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του υπουργού που εποπτεύει το φορέα στον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Η παραχώρηση πραγματοποιείται με σύμβαση που καταρτίζεται για τον ανωτέρω σκοπό από τον υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αφενός και, κατά περίπτωση, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΙΕΝ ή το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στον οποίο γίνεται η παραχώρηση αφετέρου, ύστερα από έγκριση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του υπουργού που εποπτεύει το φορέα στον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Η σύμβαση περιέχει τους όρους, το χρονικό διάστημα της παραχώρησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Η συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του πλοίου ως μουσείου ή εκθέματος ανήκει σε αυτόν προς τον οποίο παραχωρείται το πλοίο για το σκοπό αυτό και ουδεμία οικονομική υποχρέωση βαρύνει τον κύριο του πλοίου. Ο κύριος του πλοίου μπορεί να ζητήσει την άμεση απόδοσή του σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από το σκοπό της ανάθεσης ή παραβίαση των όρων της σύμβασης.

4. Το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή το ΙΙΕΝ ή άλλος φορέας, στον οποίο το πλοίο παραχωρήθηκε για τη λειτουργία του ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος, μπορεί να αναθέτει τη συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του πλοίου ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος σε ενώσεις προσώπων, σωματεία ή άλλα μουσεία, υφιστάμενα ή νέα, που αποτελούνται ή διοικούνται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας και επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με το ΙΙΕΝ και ιδίως την προβολή της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης.

Η ανάθεση πραγματοποιείται με σύμβαση που καταρτίζεται για τον ανωτέρω σκοπό από τον υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή, κατά περίπτωση, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΙΕΝ ή το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το πλοίο αφενός και το νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης προσώπων ή σωματείων ή μουσείου, ύστερα από έγκριση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του υπουργού που εποπτεύει το φορέα στον οποίο έγινε η παραχώρηση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Η σύμβαση περιέχει τους όρους, το χρονικό διάστημα της ανάθεσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η δε συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του πλοίου ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος εκ μέρους του αναδόχου, δεν δημιουργεί ουδεμία οικονομική υποχρέωση για τον κύριο του πλοίου ή τον αναθέτοντα φορέα. Ο κύριος του πλοίου ή και ο φορέας που προέβη στην ανάθεση μπορεί να ζητήσει την άμεση απόδοση του πλοίου σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από το σκοπό της ανάθεσης ή παραβίαση των όρων της σύμβασης.

5. Ο τόπος ελλιμενισμού του πλοίου – πλωτού μουσείου καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΝΟΜΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ HELLAS LIBERTY ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s