ΝΑΥΑΓΙΟ SEA DIAMOND – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ


Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ SEA DIAMOND

sea-dimont-4Μετά την μελέτη αξιολόγησης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, των υποβληθεισών λεπτομερειών εφαρμογής και εργασιών, με τις οποίες συμπληρώθηκε το σχέδιο απάντλησης, καθώς και της παράλληλης αξιολόγησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης και περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις διαδικασίες απάντλησης πετρελαιοειδών και άλλων ρυπογόνων ουσιών από το ναυάγιο του K/Z SEA DIAMOND, που με σχετικό έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Θήρας, τέθηκε υπόψη της σχεδιάστριας εταιρείας του πλοίου CORE MARINE LTD και στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξουδετέρωση του ναυαγίου, γίνονται γνωστά από το ΥΕΝ τα ακόλουθα:

  • sea-dimontΟι υπηρεσίες του ΥΕΝΑΝΠ συμφωνούν με την πρόταση του ΕΜΠ, όπως υιοθετείται από το ΔΛΤ Θήρας, για καταρχήν έγκριση του υποβληθέντος σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε με τις υποβληθείσες λεπτομέρειες εφαρμογής και εργασιών, καθώς και τη συνέχιση της διαδικασίας, υπό τη ρητή αίρεση της άμεσης υποβολής στο ΕΜΠ της τελικής τοποθέτησης των συντελεστών της απάντλησης, επί των παρατηρήσεων – επισημάνσεων που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση του ΕΜΠ, για την ακριβή και λεπτομερή διαδικασία των εργασιών απάντλησης και υπό την ρητή αίρεση της από μέρους της διαχειρίστριας εταιρείας CORE MARINE LTD, επιβεβαίωσης σαφούς χρονοδιαγράμματος διενέργειας των εργασιών αυτών.
  • Επισημαίνεται η σημασία καθορισμού, το συντομότερο δυνατό, των ελαχίστων ποσοτικών στόχων από πλευράς του ξένου οίκου DRONIK MARITIME CONSULTANS LTD, που αφορούν στην απάντληση και στον ακριβέστερο υπολογισμό της ποσότητας πετρελαίου που υπάρχει στο ναυάγιο, έχοντας ως σκοπό αφενός την απομάκρυνση της μέγιστης δυνατής ποσότητας από τα εγκλωβισμένα πετρελαιοειδή και αφετέρου τη στεγανοποίηση των ανοιγμάτων του πλοίου, για την περιβαλλοντική θωράκιση της Σαντορίνης στο μέλλον.
  • Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της προτεινόμενης από πλευράς του ξένου οίκου και υιοθετούμενης από το ΕΜΠ επιτόπιας τελικής επιθεώρησης του ναυαγίου, προ της εκτέλεσης των εργασιών απάντλησης. Ευνόητο είναι και επισημαίνεται στην αξιολόγηση του ΕΜΠ ότι ο προτεινόμενος τελικός έλεγχος του ναυαγίου πρέπει να γίνει αφού σχεδιαστεί πρώτα πολύ προσεκτικά και υπάρχει η δυνατότητα για εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, συνυπολογίζοντας ότι ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελικής αυτής επιθεώρησης μπορούν να αναθεωρηθούν οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του υποβληθέντος σχεδίου.
  • Οι ανωτέρω παρατηρήσεις – επισημάνσεις δεν είναι ούτε δεσμευτικές ούτε περιοριστικές και δύνανται να εμπλουτιστούν στην πορεία από το ΕΜΠ, ως Τεχνικό Σύμβουλο του ΔΛΤ Θήρας, ανάλογα με τις εξελίξεις.
  • Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου έχει ήδη κληθεί να αποστείλει, το συντομότερο δυνατό, τα πρόσθετα στοιχεία και όλες τις απαραίτητες τεχνικές – περιβαλλοντικές – επιστημονικές – οικονομικές λεπτομέρειες στο ΕΜΠ, για την έγκαιρη αξιολόγηση και προετοιμασία όλων των κρισίμων παραμέτρων που θα πρέπει να εξετασθούν, για την ασφαλή και εντός του χρονοδιαγράμματος εκτέλεση αυτού του πολύπλοκου από κάθε άποψη εγχειρήματος. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Οι Υπηρεσίες του ΥΕΝΑΝΠ παρακολουθούν τις εξελίξεις και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.