ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 13 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ


<<ΑΓΡΟ.ΤΗ.ΜΑ. Α.Ε.>> Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΩΘΥΣΕΙ

Στην νέα εταιρεία μέτοχοι θα είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ουσιαστικά η κυβέρνηση πετά έξω τους ιδιώτες που οδήγησαν σε παταγώδη αποτυχία το προηγούμενο ενχείρημα της Αγροτουριστικής Α.Ε., που βρήσκεται υπο εκκαθάριση. Στην ουσία η νέα εταιρεία πέραν του αγροτουρισμού, καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού για όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μειώνοντας ουσιαστικά δραστηριότητες που είχε μέχρι τώρα ο Ε.Ο.Τ.. Εκτώς αυτού, η νέα εταιρεία θα αδειοδωτεί τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις και τις αντίστοιχες εναλλακτικού τουρισμού, διαμορφώνοντας συνχρόνως προδιαγραφές ακόμη και για τον αλιευτικό τουρισμό. Η νέα εταιρεία τέλος αμέσως με την δημιουργία της, θα είναι σε θέση να δρομολογεί ποικίλες καινοτόμες δράσεις οργανωτικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί ατζέντα 13 παρεμβάσεων για το 2009, βασικά σημεία των οποίων είναι:

 1. Ολοκλήρωση και προώθηση του θεσμικού πλαισίου και των προδιαγραφών λειτουργίας των αγροτοτουριστικώνεπιχειρήσεων. το κανονιστικό πλαίσιο είναι θεμελιώδες ζητούμενο και θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για το καθεστώς επιδοτήσεων μέσω του Leader του ΟΠΑΑΧ.
 2. Διαπίστευση του φορέα και θέσπιση προδιαγραφώνλειτουργίας και ποιότητας.
 3. Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και των απαιτούμενων προδιαγραφών για τον αλιευτικό τουρισμό.
 4. Ενεργοποίηση των Κινητών Μονάδων Ενημέρωσης, με σκοπό την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των κατοίκων της περιφέρειας επί των δυνατοτήτων επενδύσεων και απασχόλησης στον χώρο του αγροτοτουρισμού.
 5. Αναβάθμιση του Portal, με βελτίωση της διαδραστηκότητας και λειτουργικότητάς του και, παράλληλα, με διεύρυνση του όγκου, του πλούτου και του χαρακτήρα του περιεχομένου του.
 6. Διοργάνωση Road Shows στις αγορές ενδιαφέροντος στο εξωτερικό, για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και προσέλκυση ξένων επισκεπτών.
 7. Ένταξη προς υλοποίηση των δώδεκα πιλοτικών προγραμμάτων στα Εθνικά κοινοτικά προγράμματα ΟΠΑΑΧ-ΕΣΠΑ κλπ.
 8. Συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών, με σκοπό τον εμπλουτισμό και την βελτίωση των προϊόντων, την πιστοποίησή τους και την ποώθησή τουε στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.
 9. Οργάνωση εμπεριστατωμένης παρουσίασης στην περιφέρεια του DVD <<Eπιχειρήτε Αγροτοτουριστικά>>, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ανθρώπων της περιφέρειας ως προς την μείωση της ανεργείας, την αναβίωση της υπαίθρου και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.
 10. Κατάρτηση με εξειδίκευση και εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού για τον αγροτοτουρισμό ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η χρήση του σε ΤΕΙ, ΚΕΚ κλπ..
 11. Συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την καθιέρωση και στην Ελλάδα του διεθνούς θεσμού <<Τα ωραιότερα χωριά του κόσμου>>.
 12. Συμμετοχή στις εξειδικευμένες εκθέσεις του Εξωτερικού.
 13. Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου Τουρισμού – Αγροτοτουρισμού.

Η εταιρεία θα διοικήται απο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και επικεφαλής της λέγεται ότι θα είναι η Κα Μπριγκίτα Παπασπύρου, μέχρι πρότεινως  πρόεδρος της Αγροτουριστικής Α.Ε..