ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΦΝΗ


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • Η έννοια της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης: Στο Σύνταγμα και στην και στην Ε.Ε.
 • Μεγιστοποίηση της σημερινής ευημερίας και φροντίδα για το περιβάλλον των μελλοντικών γενεών.
 • Τρείς συνιστώσες: περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

 • Ανανεώσιμοι πόροι
 • Καθαρές – Ήπιες τεχνολογίες
 • Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες
 • Μέσα μαζικών μεταφορών
 • Εξοικονόμηση – Ανακύκλωση
 • Εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη
 • Οικονομικά εργαλεία
 • Καινοτομία
 • Πιστοποιήσεις
 • Οικολογική εκπαίδευση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΝΗΣΙΩΝ

 • Ακτές (ποιότητα κολύμβησης, αμμοθίνες, διάβρωση)
 • Ορεινές περιοχές (διάβρωση, υδατική οικονομία)
 • Δάση, θαμνώνες (βόσκηση, πυρκαγιές)
 • Ρέματα (διευθετήσεις, σκουπίδια, μπαζώματα)
 • Βραχωνησίδες (βιοποικιλότητα)
 • Οικισμοί (παραδοσιακότητα, συνθήκες δόμησης)
 • Μνημεία (ανάδειξη, προστασία)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Διεύρυνση απασχόλησης
 • Διατήρηση δημογραφικής ισορροπίας
 • Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών
 • Ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
 • Βελτίωση διανησιωτικών συνδέσεων – μεταφορών – επικοινωνιών
 • E-governance
 • Ανάδειξη καινοτομικών μορφών παραγωγής – οικονομίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Λύματα οικισμών
 • Αστικά στερεά απόβλητα
 • Θόρυβος
 • Αέριοι ρύποι
 • Επιπτώσεις μεταφορικών μέσων
 • Διάβρωση – ερημοποίηση εδάφους
 • Επιφανειακή εξόρυξη
 • Αλλοίωση τοπίου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Νησιωτικότητα (φέρουσα ικανότητα πόρων)
 • Ευρύ φάσμα κλιματικών τύπων
 • Γεωλογική και γεωμορφολογική ποικιλία
 • Πλήθος (7582 νησιά)
 • Ενδημικότητα χλωρίδας, πανίδας
 • Σταυροδρόμι τριών βιογεωγραφικών περιοχών
 • Ιστορία – παράδωση

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Η ισχύς εν τη ενώσει
 • Αυτοδέσμευση, αυσδτηρότητα, αξιοπιστία
 • Εποχή πιστοποίησης
 • Ποιότητα τουρισμού
 • Το περιβάλλον ως εργαλείο ανάπτυξης
 • Αειφορία για προσέλκυση επισκεπτών και επενδυτών
 • Απορρόφηση πόρων – διεκδίκηση προγραμμάτων
 • Ενίσχυση άυλων υποδομών

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Η συμμετοχή των νησιών είναι εθελοντική
 • Επιλέξιμα είναι τα νησιά του Αιγαίου που είναι έδρα ΟΤΑ
 • Νησιά με περισσότερους απο ένα Δήμους καλό είναι να πετύχουν ενιαία εκπροσώπιση
 • Το δίκτυο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη στήριξη των σχεδίων και των δράσεων για την αειφορική ανάπτυξη
 • Οι επιδόσεις βαθμολογούνται με αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1)

ΝΕΡΟ-ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 • %πληθυσμού στο δίκτυο
 • Επάρκεια υδατικών πόρων
 • % ανανεώσιμων Υ.Π. στην κατανάλωση – ενέργεια
 • % ΑΠΕ στο σύνολο
 • Αριθμός έργων τύπου Μηχανισμοί Κυότο

ΓΕΩΡΓΙΑ

 • Απώλεια καλλιεργήσιμων γαιών
 • Εκμεταλλεύσεις ολοκληρωμένες ή και βιολογικές

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

 • Ανεξέλεγκτοι χώροι απόρριψης
 • % ανακύκλωσης – ανάκτυσης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Δημόσια / προς ιδιωτικά μεταφορικά μέσα
 • Απαγόρευση κυκλοφορίας / ειδικές ζώνες

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

 • % εκτός σχεδίου δόμησης επι συνόλου
 • χωροταξικά σχέδια / χρήσεις γης / προσταυόμενες περιοχές

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • % πληθυσμού με πρωτογενή περίθαλψη σε τοπικά κέντρα υγείας

ΠΡΟΝΟΙΑ

 • % πληθυσμού με πρωτογενή περίθαλψη σε τοπικά κέντρα υγείας

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

 • Μετά την έλευση τριμήνου το κάθε μέλος καταθέτει συνοπτική έκθεση, εγκαθιστά συστημα παρακολούθησης των σεικτών της αειφορίας και θέτει στόχους για την επόμενη πενταετία κλιμακούμενους σε ετήσια βάση.
 • Η απόδοση του συστήματος αειφορίας ΔΑΦΝΗ, παρέχεται μετά την παρέλευση έτους απο την εγκατάσταση του συστήματος του συστήματος παρακολούθησης .
 • Ο φορέας αξιολόγησης πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους και ανανεώνει (ή όχι) την ιδιότητα του κανονικού μέλους και τη διατήρηση του συστήματος αειφορίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Συνεράζεται με τη διοίκηση της ΔΑΦΝΗΣ και τα νησιά για τη συλλογή των στοιχείων, το σχεδιασμό και τον καθορισμό των στόχων
 • Παρουσιάζει πρόγραμμα στις ανοικτές συνελεύσεις των νησιών με συμετοχή των κατοίκων.
 • Ετοιμάζει το δυκτιακό τόπο και τον συντηρεί
 • Ετοιμάζει το πληροφοριακό υλικό
 • Φροντίζει για την προβολή του δικτύου στα ΜΜΕ
 • Ενημερώνει για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ

 • Συντάσσει τους δείκτες αειφορίας με βάση τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση.
 • Αναπτύσσει και επικαιροποιεί τη διαδικασία και τη μεθοδολογία αξιολόγησης.
 • Πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις για κάθε νησί ξεχωριστά .
 • Στηρίζει επιστημονικά το δίκτυο.