ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ – ΑΤΛΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρουσία του ΥΕΝΑΝΠ Κου Αν. Παπαληγούρα παρουσίασαν το βασικό τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα, του <<Νησιωτικού Παρατηρητηρίου>> αλλά και του <<Άτλαντα>> που είναι υπό σύσταση.

Το Νησιωτικό Παρατηρητήριο ως φορέας, θα προχωρά στις έρευνες (π.χ. οργάνωση συνεδρίων, διεθνείς συνεργασίες, συμμετοχή σε προγράμματα, ενημερωτικές ημερίδες, κλπ.) που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του, που είναι η παραγωγή και διαχείριση γνώσης για την υποστήριξη της Γ.Γ. του ΥΕΝΑΝΠ, καθώς και των υπολοίπων φορέων του Νησιωτικού χώρου, για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των νησιών.

Ο Άτλας θα αποτελέσει μιας νέας μορφής βάση δεδομένων για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα νησιωτικά συμπλέγματα, ώστε να σχηματοποιηθούν πολιτικές οι οποίες θα προταθούν στην ηγεσία του Υπουργείου αλλά και στα συναρμόδια Υπουργεία, μέσω του ΥΕΝΑΝΠ για την υλοποίησή τους.

Ε.ΝΗ.ΠΑ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ)

1. Θα δημοσιεύει σε ετήσια βάση τυποποιημένη γενική έκθεση που θα αποτυπώνει τις εξελίξεις στις βασικές οικονομικές, δημογραφικές και μεταβλητές ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος στα νησιά, θα αναλύει τους παράγοντες που τις ερμηνεύουν και θα διατυπώνει εκτιμήσεις, προτάσεις ή συστάσεις για μέτρα ή πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα αίτια των προβλημάτων.

2. Θα εκπονεί και δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις για επί μέρους θέματα που θεωρούνται κρίσιμα για το νησιωτικό χώρο όπως:

 • Ο Τουρισμός.
 • Η Γεωργία.
 • Η Επιχειρηματικότητα.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Η διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 • Η παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος.
 • Η διαχείριση της ενέργειας.
 • Η διαχείριση των υδάτων.

3. Θα προχωρά στις ενέργειες εκείνες (π.χ. οργάνωση συνεδρίων, διεθνείς συνεργασίες, συμμετοχή σε προγράμματα, ενημερωτικές ημερίδες κλπ.) που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του που είναι η παραγωγή και η διάχυση γνώσης για την υποστήριξη της Γ.Γ. του ΥΕΝΑΝΠ και των υπολοίπων φορέων του νησιωτικού χώρου για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των νησιών.

ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ :

 1. Θα συγκεντρώσει και θα οργανώσει δεδομένα με σκοπό να τεκμηριώσει την κατάσταση και να υποβοηθήσει την παραγωγή πολιτικών για τα νησιά του Αιγαίου σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού.
 2. Θα παραγάγει αποτελέσματα για μια σειρά από θέματα κρίσιμα για τον νησιωτικό χώρο.
 3. Θα προετοιμάσει το πλαίσιο λειτουργίας του Ε.ΝΗ.ΠΑ.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ :

 • Τμήμα Περιβάλλοντος.
 • Τμήμα Γεωγραφίας.
 • Τμήμα Επιστημών Θάλασσας.
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
 • Τμήμα Τουρισμού (υπό ίδρυση).

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ(ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ)

 1. Τι συμβαίνει στα νησιά και ποιο είναι το πρόβλημα;
 2. Γιατί συμβαίνει;
 3. Ποιες είναι οι αιτίες;
 4. Τι μπορεί να γίνει και πώς; (ποια στρατηγική; με ποιες πολιτικές;)

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

 • Ελκυστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνονται σε ένα κοινό πλαίσιο ανάλυσης της κατάστασης (1ο Ερώτημα).
 • Διεύρυνσης των αιτιών που έχουν οδηγήσει στην παρούσα κατάσταση (ερώτημα 2ο & 3ο).
 • Υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού και διαμόρφωσης πολιτικής (ερώτημα 4ο).

Ε. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η δυσμενής εξέλιξη των οικονομικών και δημογραφικών μεγεθών στην πλειοψηφία των νησιών καταδεικνύει το χαμηλό βαθμό ελκυστικότητάς τους για :

 • Χωροθέτηση επιχειρήσεων.
 • Εγκατάσταση νοικοκυριών.

Ζ. ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα νησιά δεν είναι ελκυστικά για την εγκατάσταση επιχειρήσεων γιατί υπάρχει :

 • Υψηλό κόστος παραγωγής.
 • Έλλειψη άφθονων φυσικών πόρων και γης.
 • Έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ελλείψεις στις υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες (δημοσίου συμφέροντος: μεταφορές, επικοινωνίες, ενέργεια, ύδρευση…).
 • Έλλειψη (δημοσίων και ιδιωτικών) φορέων στήριξης επιχειρήσεων (Τράπεζες, σύμβουλοι…).

Η. ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Τα νησιά δεν είναι ελκυστικά για μόνιμη κατοικία γιατί υπάρχουν :

 • Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Υψηλό κόστος ζωής (που επιδεινώνει ο τουρισμός).
 • Περιορισμένη προσπελασιμότητα (πολύ χαμηλή σε ορισμένες περιπτώσεις).
 • Χαμηλά επίπεδα ζωής σε κρίσιμους τομείς (υγεία, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός, διοίκηση).

Θ. ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ.

 • Μικρό μέγεθος.
 • Μικρός πληθυσμός.
 • Έλλειψη γης.
 • Έλλειψη φυσικών πόρων.
 • Αδυναμία οικονομικών κλίμακας.

2. ΑΠΟΜΩΝΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΗΤΑ.

 • Υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις.
 • Υψηλό κόστος για τα νοικοκυριά.
 • Υψηλό κόστος για το κράτος.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ.

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Έλλειψη θέσεων εργασίας (συρρίκνωση παραγωγικού ιστού).
 • Μονοκαλλιέργεια τουρισμού – παραθερισμού – εμπορίου – κατασκευών = οικονομική ευθραυστότητα.
 • Εστίαση στο τουριστικό μοντέλο <<ΗΛΙΟΥ – ΘΑΛΑΣΣΑΣ>>. Μη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και ο υψηλός ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους παροχής υπηρεσιών.
 • Χαμηλή προστιθέμενη αξία από : κεφάλαιο – εργασία, υπεραξίες από γη, φύση και μνημεία.
 • Υψηλές οικονομικές διαρροές εκτός νησιών.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Πληθυσμιακές εξελίξεις αρνητικές.
 • Γήρανση πληθυσμού.
 • Ανεργία – Μετανάστευση, ειδικά των ειδικευμένων και των νέων.
 • Εποχική απασχόληση μη ειδικευμένου προσωπικού (τουρισμός, κατασκευές, εμπόριο).
 • Χαμηλά και άνισα διανεμόμενα εισοδήματα.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Ανεπάρκεια και ποιοτική υποβάθμιση υδατικών πόρων (πόσιμου νερού).
 • Υποβάθμιση παραλιών – θάλασσας.
 • Ερημοποίηση εδαφών – πυρκαγιές.
 • Υποβάθμιση δομημένου περιβάλλοντος.
 • Υποβάθμιση τοπίου από δόμηση και ανεξέλεγκτες οχλούσες δραστηριότητες.
 • Υποβάθμιση πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1. ΜΕΘΟΔΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συλλογή και διαθεσιμότητα πληροφοριών και δεδομένων. Η ολοκλήρωση της μεθοδολογίας απαιτεί συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πολλών διαφορετικών πληροφοριών και δεδομένων, με ανάλυση σε επίπεδο νησιού. Πολλά δεν είναι διαθέσιμα ή δεν δημοσιεύονται σε επίπεδο νησιού και απαιτείτε η συλλογή τους (έρευνα πεδίου ή με δημιουργία συστήματος διαρκούς συλλογής τους).

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Άμεσα από υπάρχοντα δεδομένα (ΕΣΥΕ, Υπουργεία, κλπ.).
 • Έμμεσα, με υποκατάστατες μεταβλητές.
 • Έμμεσα, με ποιοτικές μεθόδους και τη γνώμη ειδικών ή τοπικών φορέων.
 • Άμεσα μέσα από έρευνα πεδίου σε επιλεγμένα νησιά (π.χ. χρήση τηλεσκόπισης για απόκτηση περιβαλλοντικών δεδομένων).
 • Ανάλυση σε βάθος. Οριζόντια ανάλυση που θα συμπληρωθεί από κάθετη σε βάθος ανάλυση περιορισμένου αριθμού αντιπροσωπευτικών νησιών.
 • Οργάνωση – διαχείριση και δημοσιοποίηση των δεδομένων.

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΤΡΙΠΙΠΕΔΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (3 tier).

 1. Επίπεδο χρηστών.
 2. Επίπεδο εφαρμογών με :
 • Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων (εισαγωγή και τροποποίηση δεδομένων, με χρήση υπολογισμού δεικτών).
 • Η ιστοσελίδα (πύλη portal) με πληροφορίες, προϊόντα, διαχείριση δεδομένων, κατάλογος, web GIS.
 • Ο κατάλογος για τα δεδομένα.
 • Η εφαρμογή web GIS, για γεωγραφικά και λοιπά δεδομένα.

3.Επίπεδο δεδομένων.

Το πληροφοριακό σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικά τη σύνδεση με ένα υποσύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραμματισμού και διαμόρφωσης πολιτικών από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

ΠΗΓΗ : MARINEWS