ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ


  1. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και πλήρη ενημέρωση στο επιβατηγό κοινό.
  2. Οι πράκτορες των ακτοπλοϊκών εταιρειών έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τις εναλλακτικές λύσεις, για όλους τους διαθέσημους ναύλους που προσφέρουν οι διάφορες εταιρείες, καθώς και για τις εκπτώσεις που δικαιούνται.
  3. Ο πλοιοκτήτης οφείλει να εκτελεί με ακρίβεια τα δρομολόγια, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ματαίωσης ή διαταραχής των δρομολογίων, λόγω βλαβών, καιρικών συνθηκών, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα στον τομέα της έγκαιρης ενημέρωσης των επιβατών, σε συνεννόηση με τους ναυτικούς πράκτορες και Λιμενικές αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι ανώτερες προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις που ανέρχονται σε :

  • 37.455 ευρώ, για πλημμελή ενημέρωση επιβατηγού κοινού και άλλες παραβάσεις κανονισμών λιμένων.
  • 500.000 ευρώ, για θέματα ασφαλείας πλοίων και άλλες παραβάσεις.