ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ) (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία N.G.O.) συστήθηκε από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης μικρο νησιωτικών Δήμων, από κοινωνικούς φορείς των Νησιών και από ιδιώτες. Στόχος και όραμα του Δικτύου είναι η άρση της απομόνωσης και του κάθε είδους αποκλεισμού των νησιών αυτών, μέσω της αειφόρου ανάπτυξής τους.
Το Δίκτυο μας συμμετέχει ως μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των μικρών Νησιών (EUROPEAN SMALL ISLANDS FEDERATION – ESIF). Συμμετέχουν εκπρόσωποι από 9 κράτη: Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ην.Βασίλειο, Σκωτία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία.
Όπως προαναφέρθηκε στόχος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών είναι η αειφόρος ανάπτυξη των Νησιών, η ολιστική τους ανάπτυξη, με σεβασμό στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αναφορικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, και την αρχιτεκτονική τους.
Μέσα για την επίτευξη του στόχου:
1. Η ανασύνθεση του κοινωνικού ιστού κάθε νησιού και η εμπέδωση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
2. Ο σχεδιασμός – διαμόρφωση – υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπούς Υπερεθνικούς Οργανισμούς).
3. Η προώθηση αναπτυξιακών επενδύσεων κάθε μορφής και περιεχομένου (Δημόσιες Επενδύσεις, Ιδιωτικές Επενδύσεις, Μικτά σχήματα, ΣΔΙΤ κλπ). Εν όψει μάλιστα , της Δ Προγραμματικής και με βάση τις κατευθύνσεις, (όπως αυτές διατυπώθηκαν και από την Ευρωπαία Επίτροπο Κα Danut Hubner) το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, προώθησης και ανάπτυξης των μικτών επιχειρηματικών επενδυτικών σχημάτων στα πλαίσια συνεργασίας Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ). Τέτοια σχήματα είναι δυνατόν να προωθήσουν λύσεις σε ουσιαστικά προβλήματα των μικρών νησιών όπως οι ασφαλτώσεις, η παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Προβλήματα Ιατρικής και Υγείας, Τουριστικής Ανάπτυξης κλπ.
4. Η διαμόρφωση θέσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων, που σχετίζονται με τον κάθε είδους αποκλεισμό και απομόνωση των νησιών όπως είναι:
Οι μεταφορές (ανθρώπων, αγαθών, ενέργειας και γνώσης). Η τεχνολογική υστέρηση, η εποχιακή ανεργία, οι υποδομές (κάθε είδους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο κλπ). Η ενέργεια (απώτερος στόχος η ενεργειακή επάρκεια των νησιών και με συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Αιολική,φωτοβολταϊκά,γεωθερμία κλπ). Το περιβάλλον, Η οικονομική – κοινωνική συνοχή τους , οι παροχές ιατρικής και κοινωνικής πρόνοιας.
5. Η εμβάθυνση σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικτύων Μικρών Νησιών, στην οποία ο εκπρόσωπος της Ελλάδας είναι το δίκτυο μας. Επιδιώκουμε την ανταλλαγή καλών πρακτικών «την διάχυση της γνώσης» την από κοινού υποβολή προγραμμάτων ανάπτυξης του μικρο νησιωτικού συμπλέγματος της Ευρώπης αλλά και την δημιουργία Lobby για την προώθηση των κοινών προβλημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
Ενέργειες του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών:
1. Δημιουργούμε ομάδες υποστήριξης (lobbies) για τα μικρά Ελληνικά Νησιά (σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο). Στις Βρυξέλλες κατορθώσαμε και υλοποιήσαμε τον στόχο της καταρχήν δημιουργίας του lobbie με την συμμετοχή των Ευρωβουλευτών από τις χώρες : Ιρλανδία, Ελλάδα, Σκωτία Φιλανδία, Σουηδία.
2. Συστήσαμε και λειτουργούμε στις Βρυξέλλες γραφείο Αντιπροσωπείας του Δικτύου μας υπό τον καθηγητή Gian Andrea Garancinni. Αναπτύξαμε και διατηρούμε άριστες σχέσεις με τα μέλη της Ελληνικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες
3. Μετά από δικές μας παρεμβάσεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών αποφάσισε να:
α) Διεκδικήσει τη λειτουργία Ειδικής Γραμματείας για το Ευρωπαϊκό Μικρο νησιωτικό Σύμπλεγμα στην Επιτροπή Περιφερειών άμεσα.
β) Επιδιώξει τη λήψη απόφασης από την ΕΕ με βάση την οποία όλα τα μικρά νησιά της Ευρώπης θα θεωρούνται ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (κάτι παρόμοιο με το καθεστώς των υπερπόντιων νησιών). Συνέπεια αυτού θα είναι η διαφορετική συνολικά αντιμετώπισή τους (π. χ. δεν θα πρέπει να υιοθετούνται οι στόχοι σύγκλισης, και μετά το 2013 θα υπάρχουν κονδύλια από την ΕΕ διαθέσιμα για τα μικρά Νησιά).
γ) Να προετοιμασθεί αναλόγως ώστε να υπάρξει επιτυχής παρέμβασή μας στα πλαίσια της δημοσιονομικής αναθεώρησης του 2008 – 2009.
Το ανθρώπινο δυναμικό του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ