ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΥπό το φως εισηγήσεων, της συζήτησης και των πορισμάτων του συνεδρίου για την Εδαφική Συνοχή και τη Νησιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πραγματοποιήθηκε στην ΚΩ στις 28 Ιουνίου 2008, συμφωνήθηκαν τα εξής:
1.Οι εκπρόσωποι των Νησιωτικών περιοχών που συμμετείχαν στο συνέδριο:
α)Αντιλαμβάνονται τη Νησιοτικότητα ως οριζόντιο θέμα που απαιτεί ειδική μέριμνα στο πλαίσιο πολλών πολιτικών της Ε.Ε.
β)Εκφράζουν την ικανοποίησή τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιαν την πρωτοβουλία του να υποστηρίξει ειδικές δράσεις υπέρ των Νησιωτικών περιοχών μέσω επιπλέον χρηματοδότησης των απαιτούμενων μηχανισμών ή δημιουργίας ενός ειδικού ταμείου που θα λαμβάνει υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες τους.
γ)Χαιρετίζουν την συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στην παρουσίαση της Ατζέντας για την Εδαφική Συνοχή, για υιοθέτηση από τα αρμόδια όργανα.
δ)Χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την εκπόνηση γνωμοδότησης με θέμα , <>.
ε)Χαιρετίζουν την ειδική δράση για τα Ευρωπαϊκά Νησιά στα πλαίσια του <>, που υιοθετήθηκε στην άτυπη υπουργική συνάντηση για την εδαφική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική (Αζόρες, Νοέμβριος 2007).
2.Υπογραμμίζουν τη σημασία της συμπερίληψης:
α)Ειδικής αναφοράς στα μειονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών στην Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή (η οποία εκπονείται αυτή τη στιγμή)
β)Ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής.
γ)Ειδικής μέριμνας για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε. με τη χορήγηση μέσων και την δημιουργία κινήτρων για την ικανοποίηση του στόχου αυτού.
δ)Ειδικής αναφοράς στο εξελισσόμενο έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, που δύναται να οδηγήσει στην αναθεώρηση της Σύστασης ΟΔΠΖ της ΕΕ και σε μια νέα προσέγγιση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
ε)Ειδικών μέτρων για τη συγκέντρωση και τη διανομή στοιχείων και πληροφοριών για τα νησιά , για τις ανάγκες της ανάπτυξης και της εφαρμογής των πολιτικών, στο πλαίσιο του Δικτύου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το χωροταξικό σχεδιασμό. (EPSON).
3.θέτουν προβληματισμούς οι οποίοι απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, σε σχέση με:
α)Τον καθορισμό χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών πρακτικών αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού, που θα λειτουργούν, μεταξύ άλλων, ως φορολογικά και κοινωνικά κίνητρα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νησιωτικού περιβάλλοντος Η δημιουργία μιας ενδοϋπηρεσιακής ομάδας για τις νησιωτικές περιοχές στην Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, θα ήταν ένα θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.
β)Την ενσωμάτωση μιας <> στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων, ως μηχανισμού επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό, θα λαμβάνονται υπόψιν οι επιδράσεις των πολιτικών στις νησιωτικές περιοχές, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με την εσωτερική αγορά.
γ)Τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε νησιωτικές περιοχές που είναι επιλέξιμες de facto στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με τους όρους και τις κατηγορίες που περιλαμβάνει η Συνθήκη της Λισσαβόνας.
δ)Την προώθηση επαρκούς προσβασιμότητας σε κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, ώστε να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ των Ευρωπαίων Πολιτών.
ε)Τη σύνδεση των νησιών με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας λαμβάνοντας όμως υπ΄όψιν την ευαισθησία του οικοσυστήματος κάθε νησιού. Οι αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να επιτευχθούν ισότητα μεταχείρισης και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
στ)Την ανάπτυξη ενός νέου ταμείου που θα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στην έρευνα, την συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στρατηγικών άμβλυνσις των προβλημάτων και προσαρμογής, και στη στήριξη της μετάβασης σε καθεστώς περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακής αποτελεσματικότητας στις πιο σημαντικές και εξαρτώμενες από το κλίμα οικονομικές δραστηριότητες αυτών των περιοχών. Εναλλακτικά, η προσαρμογή των υφιστάμενων ταμείων, και ειδικότερα των διαρθρωτικών ταμείων, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν για την αντιμετώπιση των εν λόγω αναγκών.